قطره مخصوص بامبو، عناصر تغذیه‌ای مورد نیاز بامبوها را تامین می‌کند و باعث شادابی و رشد آن‌ها می‌گردد.