این سوپرکود علاوه بر دارا بودن مقدار مناسب آهن قابل جذب در Ph های مختلف، با تنظیم درصد سایر عناصر، شرایط را برای جذب آهن توسط گیاه فراهم می کند.