با استفاده از این سوپرکود علاوه بر تغذیه کامل گیاه خود، شرایط را برای گلدهی بیشتر گیاه خود فراهم می کنید