اين خاک بر اساس استانداردهاي ساخت بستر کشت توليد شده و تمام نيازهاي گياه به لحاظ خصوصيات فيزيکوشيميايي و غذايي رو تامين مي کند.
نکته جالب اينجاست که اين تيپ بستر کشت ها بستر کشت هاي آينده اطلاق ميشه که ايرانيان عزيز در حال حاضر از اين تيپ بستر استفاده مي کنند.
همچين محصولي فعلا در هيچ جاي دنيا البته با اين فرمول توليد نميشه و افتخارش مختص ايرانه.آناليز اين بستر هم در يک آزمايشگاه معتبر در هلند انجام شده.
اين خاک در بسته هاي 4 ليتري  و 20 لیتری و 40 لیتری در گلکده مانی موجود ميباشد