کود

سوپرکود

این سوپرکود، قابل استفاده برای کلیه گیاهان بوده و شادابی و سرزندگی را برای آنها به ارمغان می آورد.

توسط golkademani، قبل
خاک

خاک مخصوص بنفشه آفریقایی

اين خاک بر اساس استانداردهاي ساخت بستر کشت توليد شده و تمام نيازهاي گياه به لحاظ خصوصيات فيزيکوشيميايي و غذايي رو تامين مي کند. نکته جالب اينجاست که اين تيپ بستر کشت ها بستر کشت هاي آينده اطلاق ميشه که ايرانيان عزيز در حال حاضر از اين تيپ بستر استفاده بیشتر بخوانید...

توسط golkademani، قبل
خاک

خاک مخصوص کاکتوس

اين خاک بر اساس استانداردهاي ساخت بستر کشت توليد شده و تمام نيازهاي گياه به لحاظ خصوصيات فيزيکوشيميايي و غذايي رو تامين مي کند. نکته جالب اينجاست که اين تيپ بستر کشت ها بستر کشت هاي آينده اطلاق ميشه که ايرانيان عزيز در حال حاضر از اين تيپ بستر استفاده بیشتر بخوانید...

توسط golkademani، قبل
خاک

خاک مخصوص گیاهان آپارتمانی

اين خاک بر اساس استانداردهاي ساخت بستر کشت توليد شده و تمام نيازهاي گياه به لحاظ خصوصيات فيزيکوشيميايي و غذايي رو تامين مي کند. نکته جالب اينجاست که اين تيپ بستر کشت ها بستر کشت هاي آينده اطلاق ميشه که ايرانيان عزيز در حال حاضر از اين تيپ بستر استفاده بیشتر بخوانید...

توسط golkademani، قبل