کود

سوپرکود

این سوپرکود، قابل استفاده برای کلیه گیاهان بوده و شادابی و سرزندگی را برای آنها به ارمغان می آورد.

توسط golkademani، قبل